Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2200)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek,
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art.5c ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 21),
 • oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 22),
 • wykaz pojazdów, którymi wykonywany będzie transport (załącznik nr 23),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
 • oświadczenie dotyczące spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 39a ust.1 pkt. 1-4 ustawy o transporcie drogowym potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy (załącznik nr 24),
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej,
 • kserokopia ważnego dowodu legalizacji taksometru,
 • do wglądu dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu),
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania (załącznik nr 6).

Opłaty:

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności i wynosi:

 • od 2 do 15 lat – 200 PLN,
 • powyżej 15 do 30 lat – 250 PLN
 • powyżej 30 do 50 lat – 300 PLN.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych numer 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6, w godzinach: poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00.

Termin załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

W związku z opracowaniem nowych stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Bielska-Białej informujemy, że od dnia 23 grudnia 2015r. obowiązuje UCHWAŁA NR XIII/211/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 8 grudnia 2015r. Poz.6503).