Licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz.2200)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek,
 • certyfikat kompetencji zawodowych (dla przynajmniej jednej z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem drogowym),
 • oświadczenie o niekaralności (dot.członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) (załącznik nr 7),
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem (załącznik nr 11),
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzoną rocznym sprawozdaniem finansowym przedsiębiorstwa oraz dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania - dla osoby fizycznej (załącznik nr 6),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Zgodnie z art.5c ust.3 ustawy "wymóg, o którym mowa w art.5c ust. 2 pkt 2 potwierdza się:

 1. rocznym sprawozdaniem finansowym,
 2. dokumentami potwierdzającymi:
  1. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  2. posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  3. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  4. własność nieruchomości."

Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów.

Opłaty

Opłata za udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy uzależniona jest od okresu jej ważności.

Kwoty wynoszą odpowiednio:

 • wydana na okres od 2 do 15 lat: 800 PLN,
 • wydana na okres powyżej 15 do 30 lat: 900 PLN
 • wydana na okres powyżej 30 do 50 lat: 1000 PLN.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych
numer 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6,
w godzinach: poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00.

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).