Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz.2200)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek,
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania ustawowe (załącznik nr 12),
  • wykaz pojazdów samochodowych (załącznik nr 13),
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów,

Opłaty

Opłata za wydanie:

  • zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy wynosi: 500 PLN,
  • wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku wynosi: 100 PLN.

Zaświadczenie wydawane jest na czas nieokreślony.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych
numer 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6,
w godzinach: poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00.

Termin załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:

  • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
  • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).