Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych / regularnych specjalnych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2200)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek,
 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób - kserokopia,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (dot. przewozów regularnych),
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach (dot. przewozów regularnych),
 • cennik (dot. przewozów regularnych),
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (dot. przewozów regularnych specjalnych).

Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów.

Opłaty

Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty, o której mowa powyżej.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych
numer 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6,
w godzinach: poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00.

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Jednostka odpowiedzialna