Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz.2200), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. UE.L.2009.300.51).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2200) dla osoby:
  1. będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
  2. prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  3. zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem (załącznik 15) albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (załącznik 16),
 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych
 • oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dla osoby:
  1. będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
  2. prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  3. zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (załącznik 17),
 • dokumenty potwierdzające spełnianie warunków związanych z wymogiem posiadania zdolności finansowej tj.:
  - roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę wykazujące, że przedsiębiorca co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd (dodatkowo – załącznik 4) lub
  - gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo o wartości co najmniej równej 9000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd,
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z art. 7a ust.2 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym (załącznik 18),
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt.2 lub oświadczenie o zamiarze współpracy osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym (załącznik 19),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i wypisów z tego zezwolenia.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane jest bezterminowo.

Opłaty

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy lub osób wynosi 1000zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia opłata na pojazd zgłoszony we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości licencji plus 1% za wydanie wypisu.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych numer 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6, w godzinach: poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00.

Termin załatwienia sprawy

do 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

UWAGI

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).