Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Podstawa prawna

art. 9 ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity z późn. zmianami Dz.U z 2013r Poz. 1409 tekst jednolity z późn. zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

  • wniosek
  • charakterystyka obiektu, oraz w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy
  • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
  • propozycje rozwiązań zamiennych
  • pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską
  • w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów
  • w zależności od sytuacji - upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

Opłaty

  • nie pobiera się opłaty za postanowienie o udzieleniu odstępstwa
  • 17,00 zł za oryginał pełnomocnictwa

Termin odpowiedzi

termin załatwienia sprawy uzależniony jest od uzyskania przez Prezydenta Miasta upoważnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa na wyrażenie zgody na odstępstwo

Tryb odwoławczy

Od wydanego postanowienia nie przysługuje zażalenie, a zaskarżyć można je jedynie łącznie z decyzją kończącą postępowanie

Odstępstwa od przepisów drogowych:

W przypadku konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów technicznoo-budowlanych w drogownictwie szczegółowe informacje zawarte zostały na stronie Ministra Infrastruktury

Strona ministra infrastruktury

Jednostka odpowiedzialna