Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Podstawa prawna

art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 1333)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy
 • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
 • propozycje rozwiązań zamiennych
 • w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa
 • w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:  ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych oraz postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej
 • w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higieniczno-zdrowotnych - pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
 • w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów
 • w zależności od sytuacji - upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową

Opłaty

 • nie pobiera się opłaty za postanowienie o udzieleniu odstępstwa
 • 17,00 zł za oryginał pełnomocnictwa

Termin odpowiedzi

termin załatwienia sprawy uzależniony jest od uzyskania przez Prezydenta Miasta upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane

Tryb odwoławczy

Od wydanego postanowienia nie przysługuje zażalenie, a zaskarżyć można je jedynie łącznie z decyzją kończącą postępowanie.

Odstępstwa od przepisów drogowych:

W przypadku konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie szczegółowe informacje zawarte zostały na stronie biznes.gov.pl

 

Jednostka odpowiedzialna