Opinia o przeznaczeniu terenu

Podstawa prawna

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 tekst jednolity), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący dla terenu objętego wnioskiem.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie opinii, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

Załączniki

  • 2 egzemplarze mapy zasadniczej i ewidencyjnej w obowiązującej skali (w tym oryginał do wglądu)
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy


Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • opinia, zaświadczenie - 30zł

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta:86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.
 

Jednostka odpowiedzialna