Pozwolenie na rozbiórkę

Podstawa prawna

art. 28 w powiązaniu z art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,

Załączniki:

  • zgoda właściciela obiektu (jeżeli nie jest nim wnioskodawca),
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
  • w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu (wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia),
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa – za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej, nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura)

Opłata skarbowa:

  • za podanie – brak
  • za każdy załącznik – brak

 

Wniosek elektroniczny SEKAP:

Jednostka odpowiedzialna