Przeniesienie pozwolenia na budowę

Podstawa prawna

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna 

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,

Załączniki:

  • Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Oryginał dziennika budowy,
  • Oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę,
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora. 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni,

Opłaty

Opłata skarbowa:
za przeniesienie decyzji pozwolenie na budowę - 90,00 zł.
Opłaty nie pobiera się przypadku, gdy decyzja o pozwolenie na budowę była zwolniona z opłaty skarbowej (tj. w sprawach mieszkaniowych, budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych (szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne)

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej, nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:
za podanie - brak
za każdy załącznik - brak

 

Wniosek elektroniczny SEKAP:

Jednostka odpowiedzialna