Rejestracja dziennika budowy

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

 • wniosek o zarejestrowanie dziennika,
 • dziennik budowy formatu A4 z ponumerowanymi stronami, zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów podwójne - oryginał i kopia,
 • oryginał lub uwierzytelniona kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę /rozbiórkę,
 • za udzielone pełnomocnictwo - 17,00 zł
 • Termin załatwienia sprawy

  bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku

  Opłata skarbowa:

  • rejestracja dziennika budowy nie podlega opłacie skarbowej,  na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

  Tryb odwoławczy

 • odwołanie nie przysługuje

  Uwagi

  Zarejestrowanie kolejnego tomu dziennika budowy wymaga przedłożenia do wglądu poprzedniego tomu dziennika wraz z wpisem kierownika budowy o jego kontynuacji w kolejnym tomie.

 • Jednostka odpowiedzialna