Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Podstawa prawna

art. 19 ust1 i 2 p.4 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. nr 62 poz. 627 z dnia 20.06.2001r. tekst jednolity z późn. zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Termin załatwienia sprawy:

Do 60 dni.

Opłaty

Opłaty skarbowe:

Za wniosek - brak opłat

Za uzyskaną informację o środowisku - opłata zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z 25.02.2003r w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U z 2003r Nr 50 Poz. 435 )

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Jednostka odpowiedzialna