Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna

Rozdział 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:

  • 3 komplety map w skali 1:500 lub 1:1000 a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000 lub 1: 2880, oraz kopię map katastralnych przyjętych do Miejskiego zasobu geodezyjno - kartograficznego z określonymi na nich granicami terenu objętego wnioskiem i okresleniem na nim planowanego sposobu jego zagospodarowania,
  • Kopię ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) - Dz.U z 2008r Nr 199 Poz. 1227
  • imienne pełnomocnictwo inwestora do reprezentowania jego interesów w tej sprawie (oryginał)

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego - 107 zł.
  • Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, który wydał decyzję(odwołanie składa się w Biurze obsługi Interesanta na stanowisku nr 5)Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa: za odwołanie - brak

Jednostka odpowiedzialna