Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Podstawa prawna

art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24. 06. 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r., poz. 737 tj. z późn.zm)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego / użytkowego
  • Załączniki:
  • rzuty kondygnacji budynków z zaznaczonym obrysem lokali, pomieszczeniami przynależnymi oraz opisem technicznym
  • pozwolenie na użytkowanie lub skutecznie przyjęte zawiadomienie o zakończeniu robót
  • wyrys z mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem lokali i pomieszczeń przynależnych.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

Opłaty

Opłata skarbowa:

za zaświadczenie - 17,00 zł.

opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta:86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura). Zażalenie dotyczy postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści.

Opłata skarbowa

za podanie - brak

za każdy załącznik -brak

 

 

Wniosek elektroniczny SEKAP:

Jednostka odpowiedzialna