Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/zgłoszenie z projektem

Podstawa prawna

art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 tekst jednolity z późn. zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

wniosek: Zgłoszenie zamiaru budowy

Załączniki

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • projekt zagospodarowania (plan sytuacyjny) w skali 1:500 lub 1:1000, wskazujący usytuowanie zaplanowanego obiektu w stosunku do innych sąsiednich budynków i granic posesji wraz z podaniem charakterystycznych odległości,
 • w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie, wraz z potwierdzeniem wpłaty opłaty skarbowej)
 • mapę ewidencyjną w skali 1:1000
 • Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • do zgłoszenia budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Prawa budowlanego należy dołączyć dokumenty wymagane do wniosku o pozwolenie na budowę
 • do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit.a Prawa budowlanego, należy dołączyć dokumenty wymagane do wniosku o pozwolenie na budowę (za wyjątkiem decyzji o warunkach zabudowy)

Termin załatwienia sprawy

Do 21 dni.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wniosek - brak
 • za każdy załącznik - brak
 • za wydane zaświadczenie - 17 zł

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej, nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura.). Odwołanie dotyczy sytuacji kiedy wydano sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji.

Opłata skarbowa

Za podanie – brak

Za każdy załącznik – brak

Jednostka odpowiedzialna