Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

Podstawa prawna

art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek - zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,

Załączniki

  • wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem obiektu przeznaczonego do rozbiórki,
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Termin załatwienia sprawy

Do 21 dni

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa: z chwilą dokonania zgłoszenia

  • za podanie i za każdy załącznik - brak
  • za wydane zaświadczenie - 17 zł
  • opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Tryb odwoławczy

  • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji sprzeciwu stronom.
  • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura.
  • Opłata skarbowa za podanie i za każdy załącznik - brak
Jednostka odpowiedzialna