Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na roboty budowlane

Podstawa prawna

art. 31 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 j.t.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek - zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

Załączniki

  • wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500 z oznaczeniem usytuowania obiektu do rozbiórki,
  • opis zakresu i sposobu rozbiórki,
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora
  • Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Termin załatwienia sprawy

Do 21 dni,

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za podanie - brak
  • za każdy załącznik - brak
  • za wydane zaświadczenie - 17 zł

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą składania wniosku (opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta:86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Jednostka odpowiedzialna