Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

logo

 

Usługa indywidualnego transportu door- to-door

Od dnia 1 marca 2022 r. Bielsko-Biała realizuje usługę indywidualnego  transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie miasta.

Transport jest realizowany w obrębie administracyjnym miasta Bielska-Białej oraz na trasie do placówek (ośrodków) zdrowia znajdujących się na terenie administracyjnym gmin sąsiadujących z miastem Bielsko-Biała.

Transport jest dostępny dla osób uprawnionych od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 19.00.

Zamówienie usługi przewozu osób może być dokonane u przewoźnika:

osobiście pod adresem Al. Armii Krajowej 220,

telefonicznie pod numerem 571 851 770

drogą elektroniczną pod adresem: d2d@miasto.bielsko-biala.pl

***

plakat

Beneficjentem są osoby, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w tym, w zakresie upośledzenia narządów ruchu, wzroku, chorób neurologicznych, czy innych, poruszające się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy środków ortopedycznych czy korzystające ze wsparcia osób trzecich, osoby powyżej 60 roku życia, które nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale z racji wieku i posiadanych chorób mają widoczne problemy w poruszaniu się, inne osoby z widocznymi deficytami w zakresie samodzielnej mobilności lub ze względu na czasową chorobę mające trudności w poruszaniu.

Celem transportu może być:

1. Aktywizacja społeczna – np. zajęcia organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne
tj. domy kultury, teatry, centra kultury i inne w tym organizacje pozarządowe w formie warsztatów, kursów, spotkań integracyjnych, poradnictwa, dostępu do kultury (kino, teatr, koncerty, wystawy itp.) organizowanych na terenie miasta Bielska-Białej, możliwość załatwienia spraw urzędowych czy skorzystanie z obiektów sportowych.

2. Aktywizacja zawodowa – np. szkolenia, kursy zawodowe, w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego, korzystanie z oferty PUP, agencji pośrednictwa pracy, korzystanie z ofert instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową, utrzymaniem zatrudnienia itp.

3. Aktywizacja edukacyjna – np. podnoszenie poziomu wykształcenia w szkołach i na uczelniach wyższych z terenu miasta Bielska-Białej i gmin objętych dostępnością usługi,

4. Aktywizacja zdrowotna – np. rehabilitacja, dowóz do sanatorium, zaplanowane wizyty lekarskie, nieprzewidziane zdarzenia związane ze stanem zdrowiem.

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy asystenta oraz transportu za pomocą schodołazu i wózka inwalidzkiego, 
w budynkach z barierami architektonicznymi. Z transportu mogą także korzystać osoby, które na co dzień są wspierane przez opiekunów lub psa asystującego.

Planowane efekty:

Planuje się objąć wsparciem w ramach projektu 384 użytkowników/użytkowniczek, w tym około 25 osób potrzebujących asysty. 

Dodatkowo planuje się objąć wsparciem nie mniej niż 98 osób, które mają problemy z mobilnością, ale nie zostało to udokumentowane orzeczeniami o niepełnosprawności, tj. osoby, które z racji wieku i posiadanych chorób mają widoczne problemy w poruszaniu się, inne osoby z widocznymi deficytami w zakresie samodzielnej mobilności lub ze względu na czasową chorobę mają trudności w poruszaniu się. 


Usługa ma charakter nieodpłatny.

Ocena spełnienia kryteriów dostępu do usługi będzie następować poprzez złożenie  stosownego oświadczenia

Regulamin usługi oraz oświadczenie dostępne są na stronie internetowej: https://bielsko-biala.pl/uslugi-indywidualnego-transportu-door-door-oraz-poprawa-dostepnosci-architektonicznej

Projekt grantowy jest realizowany ze środków pozyskanych w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Okres trwałości:

W ramach okresu trwałości transport będzie realizowany w okresie 13 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu, tj. od 01.05.2023 r. do 31.05.2024 r.

Wartość projektu:

905 100,00 zł z czego wkład Funduszy Europejskich to 84,28% wartości całego projektu grantowego.

Regulamin świadczenia usług transportowych

Załącznik do regulaminu

logo2