Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:

Rozdział 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Załączniki:

  • 3 komplety map w skali 1:500 lub 1:1000 a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000 lub 1: 2880, oraz kopię map katastralnych przyjętych do Miejskiego zasobu geodezyjno - kartograficznego z określonymi na nich granicami terenu objętego wnioskiem i określeniem na nim planowanego sposobu jego zagospodarowania,
  • Kopię ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) 
  • Imienne pełnomocnictwo inwestora do reprezentowania jego interesów w tej sprawie (oryginał)

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 598 zł.

Zwolnione z opłaty jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego dotyczy wniosek


Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, który wydał decyzję(odwołanie składa się w Biurze obsługi Interesanta na stanowisku nr 5) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Klauzula RODO