Uznanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej I żołnierza za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Podstawa prawna

Art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty 

  • "Wniosek o uznanie za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny".

Załączniki (w zależności od sytuacji): 

  • oświadczenie osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki (jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych) 
  • jeżeli zachodzi konieczność sprawowania opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji to prawomocne orzeczenie o uznaniu tej osoby za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji

Do wglądu: 

  • dowody osobiste zainteresowanych osób

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (żołnierzowi) i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Uwagi

Wnioski przyjmowane są od osób podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członka ich rodziny i żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową mających na terenie miasta Bielska-Białej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.