Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Podstawa prawna

Art. 127 ust. 1 oraz art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

 • "Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny"
 • Załączniki (w zależności od sytuacji):
 • akt małżeństwa 
 • akt urodzenia dziecka 
 • zaświadczenie o dochodach rodziny 
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członka rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych) 
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły 
 • "Oświadczenie"

Do wglądu

 • dowody osobiste zainteresowanych osób

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje osobie, która wniosła podanie, odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Uwagi

O uznanie za posiadajcego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:

 • osoba, której doręczono kartę powołania do  czynnej służby wojskowej
 • żołnierz w czynnej służbie wojskowej
 • mający na terenie miasta Bielska-Białej pobyt stały (zamieszkania) lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.