Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby za żołnierza samotnego

Podstawa prawna

Art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

  • "Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego" wraz z uzasadnieniem

Załączniki:

  • oświadczenie żołnierza samotnego, że nie jest w związku małżeńskim, prowadzi odrębne gospodarstwo domowe oraz samodzielnie zajmuje lokal mieszkalny 
  • zaświadczenie o odbywaniu czynnej służby wojskowej 
  • dokument dotyczący sytuacji mieszkaniowej zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu (akt własności, przydział itp.) w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu. 

Do wglądu:

  •  dowody osobiste zainteresowanych osób

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje osobie, która wniosła podanie, odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Uwagi

Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jest osoba nie będąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe oraz samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny w którym jest zameldowana na pobyt stały i jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu.