Wydawanie biletów wolnej jazdy

Podstawa prawna

Pkt 2.4, ppkt 2.4.3 „Programu Rodzina Plus” przyjętego Uchwałą Nr XX/374/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2016 r., § 4 ust. 3 Uchwały Uchwały Nr XXV/636/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, oraz Zarządzenie Nr ON.0050.3294.2018.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru BILETU WOLNEJ JAZDY oraz wzoru wniosku o jego przyznanie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Polityki Społecznej

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie BILETU WOLNEJ JAZDY

Załączniki:

  • kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej (oryginał do wglądu),
  • w przypadku dziecka, które ukończyło 4 rok życia i nie rozpoczęło nauki w szkole – kserokopia dowodu osobistego dziecka (oryginał do wglądu).

Osoby uprawnione do otrzymania BILETU WOLNEJ JAZDY

Dzieci i młodzież posiadające karty „Rodzina +”, które jednocześnie spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:

  • wychowują się w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
  • wychowują się w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dzieci zamieszkałych na stałe na terenie miasta Bielska-Białej.

Termin załatwienia sprawy

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Wniosek o przyznanie BILETU WOLNEJ JAZDY rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek o przyznanie BILETU WOLNEJ JAZDY

Wniosek o przyznanie BILETU WOLNEJ JAZDY