Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

1. Rejestr działalności gospodarczej:

 • przekształcanie wniosków papierowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych w gminnej ewidencji działalności gospodarczej (o wpisach dokonanych przed 1 lipca 2011r.).

2. Sprzedaż alkoholu:

 • badanie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał Rady Miejskiej,
 • wydawanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wydawanie decyzji odmawiających wydania, cofających i wygaszających zezwolenia,
 • naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, (KALKULATOR OPŁAT ZA ZEZWOLENIA)
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia limitu oraz usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadanych zezwoleń.

3. Transport drogowy (w tym taxi):

 • wydawanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń w trybie ustawy o transporcie drogowym,
 • przygotowywanie decyzji w sprawie odmowy udzielenia, cofnięcia, zmiany wydanych dokumentów dot. transportu drogowego,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie oznakowania taksówek, określenia granic taryfowych i przepisów porządkowych,
 • prowadzenie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy w zakresie zgodności z przepisami ustawy.

4. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych lub wykaz dziennych opiekunów:

 • prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów,
 • wydawanie zaświadczeń o dokonanych wpisach.

5. Handel okrężny:

 • wyznaczanie w uzgodnieniu z Państwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym miejsc do prowadzenia handlu okrężnego artykułami spożywczymi,
 • przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie wyznaczania miejsc do prowadzenia handlu okrężnego artykułami spożywczymi.

6. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie opinii rady gminy o lokalizacji ośrodków gier.

 

Zespół / Stanowisko Imię i nazwisko Pokój Telefon
Naczelnik Wydziału Sabina Dutka-Behrendt 116 33 4971 643
Stanowisko ds.CEIDG   118 33 4971 644
Stanowisko ds.CEIDG   117 33 4971 643
Stanowisko ds. realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3   117 33 4971 643
Stanowisko ds. realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   117 33 4971 643
Stanowisko ds. realizacji ustawy o transporcie drogowym   118 33 4971 644
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6 - I piętro - pokoje 116-118 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 643, 33 4971 644