Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art.15 ustawy o kierujących pojazdami) - kod 95

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • jedna aktualna, wyraźna i kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę z pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
 • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie prawa jazdy.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości,
 • prawo jazdy,
 • oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej, zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

 • opłata za blankiet prawa jazdy: 100 zł
 • opłata ewidencyjna: 0,50 zł

Wpłatę można dokonać:

 • w kasach głównych Urzędu,
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

 nr rachunku: 88 1020 2313 0000 3802 1094 7663

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Inne informacje:

 • Wniosek należy złożyć osobiście.
 • Druk wniosku o wydanie/wymianę/wtórnik prawa jazdy do pobrania w dowolnej siedzibie wydziału komunikacji.
 • Przy odbiorze nowego dokumentu pawa jazdy należy zwrócić poprzedni dokument.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).