Zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok

Podstawa prawna

Art. 14 ust. 4-7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. 2011.118.687 ze. zm.), art. 38 i 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.2013.595 ze zm.), art. 15 pkt. 11 ust. c ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustroju państwa (Dz. U. z 1998.106. 668 ze  zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007. 249.1866), art. 104-113 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013.267 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wymagane dokumenty

wniosek

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie po otrzymaniu wymaganych dokumentów, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty

wolne od opłaty skarbowej

Podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – cz. III, pkt. 44 (Dz. U. z 2015.783 ze  zm.)

Telefon kontaktowy

33/497-17-04

Tryb odwoławczy

odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Uwagi

dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać faxem pod numer: 33/497-17-00,

zgodnie z art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. 2011.118.687 ze zm.) o wydaniu nin. pozwolenia należy powiadomić polskiego konsula w kraju, w którym doszło do zgonu, w celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Data aktualizacji

10.07.2015 r.

Wniosek na sprowadzenie zwłok składany przez firmę pogrzebową

Wniosek na sprowadzenie zwłok składany przez osobę fizyczną