Wtórnik/wymiana karty pojazdu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

 Utrata karty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • dowód rejestracyjny

Zniszczenie karty pojazdu, brak miejsca na dokonanie następnych wpisów:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • zwrot dotychczasowej karty pojazdu
 • dowód rejestracyjny

Zagubienie karty pojazdu przed ponowną rejestracją:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji
 • stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pojazdu pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • dowód rejestracyjny
 • tablice rejestracyjne "białe"

Do wglądu:

 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • bez opłaty

Opłata (szczegółowy wykaz w załączniku):

 • za wydanie wtórnika karty pojazdu - 75,00 zł
 • za blankiet dowodu rejestracyjnego – 54,00 zł
 • za znaki legalizacyjne – 12,50 zł (dotyczy przerejestrowania pojazdu)
 • za blankiet pozwolenia czasowego – 18,50 zł

 Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • karty pojazdu - 0,50 zł
 • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
 • pozwolenia czasowego - 0,50 zł

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Karta pojazdu jest dokumentem przypisanym do pojazdu samochodowego i wydawanym przez organ właściwy w sprawach rejestracji w przypadku:

 • pierwszej rejestracji pojazdu samochodowego sprowadzonego indywidualnie z zagranicy - wówczas opłata za wydanie karty pojazdu wynosi - 75zł
 • braku miejsca na wpisy, zniszczenia, utraty

Wydana karta pojazdu musi być każdorazowo przedkładana w ww. organie w przypadku zmiany np. właściciela, danych technicznych, itp.

Wykaz opłat rejestracyjnych
Wniosek o wydanie wtórnika/wymianę karty