Zaplanujmy wspólnie przyszłość miasta

baner

30 listopada 2023 r.

W dniu 28 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu  Rozwoju Bielska-Białej w perspektywie 2030 r. powołanego zarządzeniem nr ON-II.0050.838.2023.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 października 2023 r.

Komitet Rozwoju jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta w zakresie działań związanych z wdrażaniem Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku. Stanowi również miejskie forum dyskusji oraz formułowania ocen i rekomendacji dotyczących sposobów, tempa oraz postępów w osiąganiu celów Strategii.

Powstanie Komitetu Rozwoju wynika z zapisów Strategii, która zakłada powołanie niniejszego gremium jako jednej z form realizacji zasady partnerstwa i współpracy, mającej zapewnić udział partnerów Strategii nie tylko w jej przygotowaniu, ale również we wdrażaniu jej założeń i monitorowaniu osiąganych rezultatów.

Głównym celem działalności Komitetu jest wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem procesów wdrażania zapisów Strategii. Do podstawowych zadań Komitetu należeć będzie w szczególności:

― uczestnictwo w procesie monitorowania postępów w osiąganiu celów założonych w Strategii m.in. poprzez opiniowanie Raportu z monitoringu Strategii, będącego częścią corocznego Raportu o stanie Miasta; 

― uczestnictwo w procesie ewaluacji (mid-term oraz ex-post) realizacji Strategii oraz formułowanie opinii do raportów z ewaluacji; 

― uczestnictwo w procesie ewentualnej aktualizacji Strategii; 

― integrowanie różnych środowisk Miasta Bielska-Białej wokół realizacji zapisów Strategii.

Posiedzenia Komitetu Rozwoju odbywać się będą w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Wczorajsze, inauguracyjne spotkanie otworzył Prezydent Miasta Bielska-Białej, Pan Jarosław Klimaszewski zaznaczając wkład i zaangażowanie członków Komitetu Rozwoju wniesiony w dotychczasową pracę na rzecz Bielska-Białej oraz wyrażając nadzieję na dalsze współuczestnictwo w procesach rozwojowych Miasta.

Następnie głos zabrała Pani Aleksandra Podsiadlik, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego, która omówiła prezentację przybliżającą tematykę i strukturę dokumentu Strategii, z podkreśleniem znaczenia idei partycypacji, która była główną zasadą towarzyszącą działaniom nad opracowaniem Strategii. Omówiła również miejsce i rolę w systemie realizacji jej zapisów Komitetu Rozwoju, który stanowić ma kontynuację idei partycypacji na etapie wdrażania celów i kierunków Strategii. 

W dalszej kolejności głos zabierali członkowie Komitetu Rozwoju, którzy w trakcie dyskusji poruszyli m.in. takie zagadnienia jak: wprowadzanie zmian w treści i aktualizacja obecnie obowiązującej Strategii, zasady wpisywania do Raportu z monitoringu Strategii  realizowanych działań, kwestie organizacyjne dot. kontaktu i dialogu z Urzędem pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Komitetu.

Zarządzenie nr ON-II.0050.838.2023.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 października 2023 r.

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku za 2022 rok

 

26 maja 2022 r.

W dniu 19 maja br. Rada Miejska w Bielsku-Białej uchwałą nr XLV/1048/2022 przyjęła Strategię Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku. Poniżej zamieszczamy:

Uchwała nr XLV/1048/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 maja 2022 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej_skan

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Uzasadnienie_skan

Uzasadnienie

Podsumowanie_skan

Podsumowanie

 

28 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057, z późn. zm.) zamieszczamy opracowanie Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku pod względem trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności oraz spójności wewnętrznej i zewnętrznej zapisów.

Ewaluacja ex-ante

Ponadto zamieszczamy egzemplarze Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku, uwzględniające zmiany wprowadzone na podstawie przeprowadzonych konsultacji. Zamieszczona wersja Strategii będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w czasie najbliższej sesji w dniu 19 maja br.

Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku

 

26 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057, z późn. zm.) zamieszczamy Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

Sprawozdanie

Skan Sprawozdania

 

28 marca 2022 r.

Poniżej zamieszczamy opinię Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. projektu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Opinia

 

10 marca 2022 r.

Poniżej opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dot. projektu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Opinia

 

4 marca 2022 r.

Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania konsultacyjnego w dniu 28 lutego br. obrazującą jak przebiegały prace nad projektem Strategii oraz jej strukturę.

Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego

 

28 lutego 2022 r.

Informujemy, że od 25 lutego br. rozpoczęły się konsultacje projektu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegółowe informacje dot. konsultacji można znaleźć tutaj.

 

23 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo,
podajemy do publicznej wiadomości dokument pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”. Opracowanie to powstało zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021, poz. 247). Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach  pismem z dnia 23 lipca 2021 r. znak: WOOŚ.411.144.2021.AB.

Projekt Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zostaną poddane konsultacjom w okresie od 25 lutego do 31 marca br.

Szczegółowa informacja o konsultacjach wraz z formularzem składania uwag zostanie opublikowana 25 lutego br. na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku
 

14 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo,
niniejszym prezentujemy projekt „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, dokumentu w którym w toku wieloetapowych prac, szeroko angażujących mieszkańców miasta oraz przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji  sformułowane zostały strategiczne cele i kierunki działań Miasta w perspektywie obecnej dekady.

Formalne konsultacje projektu Strategii rozpoczną się 25 lutego br. i potrwają do 31 marca br. W trakcie ich trwania możliwe będzie składanie uwag i wniosków do każdej części ww. dokumentu.

W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie, na którym zaprezentowane i omówione zostaną zapisy projektu Strategii. Spotkanie z interesariuszami odbędzie się w formie wideokonferencji na platformie MS Teams w dniu 28 lutego br. (poniedziałek), o godz. 16.00. Osoba, która ma zamiar wziąć udział w spotkaniu proszona jest o kontakt z Wydziałem Strategii i Rozwoju Gospodarczego (tel. 33 4971 486, e-mail: wrg@um.bielsko-biala.pl) oraz podanie (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) swojego imienia, nazwiska, a także adresu e-mail, na który przesłane zostanie zaproszenie wraz z linkiem do spotkania.

Projekt Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku
 

28 grudnia 2021 r.

Pismami nr RG.061.2.2019/2021.WO z dnia 12 lipca br. Prezydent Miasta Bielska-Białej wystąpił do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku". W odpowiedzi Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem nr NS-NZ.9022.21.45.2021 z dnia 5 sierpnia br. uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”. Jednocześnie pismem nr WOOŚ.410.292.2021.AB z dnia 23 lipca br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach odmówił uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu oraz pismem nr WOOŚ.411.144.2021.AB z dnia 23 lipca br. dokonał uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu strategii.
W związku z obowiązkiem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku" zaistniała konieczność dokonania zmian w harmonogramie prac nad sporządzeniem ww. projektu. Mając powyższe na względzie, w dniu 18 listopada br. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła Uchwałę Nr XXXVII/872/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/640/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Uchwała nr XXXVII/872/2021

17 sierpnia 2021 r.

Niniejszym prezentujemy raport z ankiety "Barometr Bielska-Białej 2021"

Raport

7 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Bielska-Białej,

zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie internetowej „Barometr Bielska-Białej 2021” i wyrażenia swojej opinii o jakości życia w naszym mieście i poziomie świadczonych usług miejskich. Państwa głos pomoże nam również ocenić poziom aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Ankieta będzie okresowo powtarzana, aby śledzić zmiany w Państwa ocenie funkcjonowania miasta i móc wykorzystać jej wyniki do monitoringu powstającej właśnie „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r.”.
Ankieta jest anonimowa, a czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 10 minut. Wszystkie podane przez Państwa informacje zostaną zagregowane do zbiorczych danych statystycznych. Ankieta będzie dostępna do 6 czerwca br.
Dziękujemy za poświęcony czas!

Barometr Bielska-Białej

 

12 kwietnia 2021 r.

Niniejszym prezentujemy "Raport z warsztatów strategicznych", które odbyły się w styczniu i lutym br. w związku z pracami nad "Strategią Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku".

Raport z warsztatów strategicznych

18 grudnia 2020 r.

Prezydent Miasta Bielska-Białej zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.2020.283 t.j.) informuje, że w dniu 15 grudnia br. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła Uchwałę ws. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu  „Strategii  Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wszelkie informacje o trybie i harmonogramie prac są zawarte w załączniku do niniejszej Uchwały. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w zakładce Bielsko-Biała 2030, będą udostępniane informacje o postępie prac oraz kolejnych etapach powstawania Strategii.

Uchwała nr XXVI/640/2020

 

5 października 2020 r.

Przedstawiamy Państwu „Raport charakteryzujący najważniejsze zjawiska kształtujące sytuację w Bielsku-Białej na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta”, który powstał w ramach opracowania „Zintegrowanej Diagnozy dla miasta Bielska-Białej”.


Opracowanie odpowiada zakresowi określonemu w art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378), zmieniającemu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1295 z późn. zm.), w którym wskazano, że podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.


Raport podzielony jest na siedem części. W pierwszej z nich zaprezentowano metodę pracy. W kolejnych przedstawiono wnioski z przeprowadzonych analiz, w sześciu wymiarach funkcjonowania gminy nazwanych umownie: ludzie, życie, zarządzanie, mobilność, środowisko i ekonomia.


Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o dane zebrane na koniec 2018 r. lub w trzecim kwartale 2019 r. Materiał opiera się o analizę dokumentów strategicznych i polityk/ programów gminnych, aktualnych na rok 2018 lub 2019, danych dostępnych w rejestrach publicznych i urzędowych oraz literaturę przedmiotu. Podstawowym założeniem przyjętej metody pracy było skonfrontowanie ze sobą danych statystycznych, trendów sygnalizowanych w opracowaniach specjalistycznych oraz wniosków wynikających z polityk i dokumentów strategicznych obowiązujących w mieście, z informacjami pozyskanymi w trybie mapowania subiektywnego od różnych użytkowników miasta. Niniejsze opracowanie, powstawało w trybie współprojektowania. Na poszczególnych etapach jego powstawania angażowano różne grupy interesariuszy, które miały szansę wskazać kluczowe obszary wymagające analizy.


Spośród interesariuszy najważniejsi byli mieszkańcy, z którymi przeprowadzono dziewięć spotkań w różnych częściach miasta. Powstały w ten sposób materiał stanowił kluczowy zasób danych opisujących subiektywny odbiór stanu miasta przez jego użytkowników. Ważnym uzupełnieniem były także trzy badania ankietowe: badanie opinii mieszkańców przeprowadzone w 2019 r. przez Instytut Badań Samorządowych oraz dwie ankiety z 2020 r. – pierwsza dotycząca subiektywnych odczuć mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, druga adresowana do rodziców i poświęcona ocenie dostępu i jakości usług publicznych dla dzieci i młodzieży. Cennych informacji dostarczyła również seria wywiadów pogłębionych z przedstawicielami jednostek miejskich, organizacji pozarządowych, środowisk przedsiębiorców, uczelni wyższych oraz seniorów.


Materiał będzie stanowił punkt wyjścia do dalszych działań planistycznych, a informacje w nim zebrane pomogą sformułować kluczowe kierunki rozwoju miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030.

Raport charakteryzujący najważniejsze zjawiska kształtujące sytuację w Bielsku-Białej na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta
 

1 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,
po przerwie wywołanej pandemią koronawirusa,  Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego wznowił prace nad „Zintegrowaną diagnozą dla miasta Bielska-Białej”. Z zebranych danych statystycznych oraz przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych wynika, że kwestie związane z bezpieczeństwem są dla mieszkańców naszego miasta  bardzo istotne. W celu poznania opinii szerszej grupy mieszkańców
i użytkowników miasta, przygotowaliśmy krótką ankietę, której wyniki pozwolą lepiej zrozumieć Państwa obawy dotyczące bezpieczeństwa, wskazać czas i miejsce występowania zagrożeń oraz zlokalizować obszary uznawane za niebezpieczne. Prosimy o wypełnienie poniższej  ankiety.

23 kwietnia 2020 r.

Niniejszym prezentujemy "Sprawozdanie z dziewięciu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Bielska-Białej", które odbyły się w lutym br. w związku z tworzeniem nowej strategii rozwoju miasta Bielska-Białej. Jednocześnie informujemy, że publikowany materiał stanowi efekt jedynie części prac, które miały być przeprowadzone w tym etapie. Z uwagi na zagrożenie pandemią koronawirusa zaplanowane na marzec i kwiecień br. spotkania branżowe dedykowane m.in. wybranym aspektom problematyki społecznej oraz lokalnej przedsiębiorczości zostały przeniesione na termin późniejszy.

Sprawozdanie ze spotkań z mieszkańcami

 

2 marca 2020 r.

W dniach 20 oraz  27 lutego odbyły się kolejne spotkania konsultacyjne ws. nowej strategii rozwoju Bielska-Białej do roku 2030. Dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w spotkaniach, jak również za wszystkie spostrzeżenia i głosy dotyczące różnych obszarów funkcjonowania miasta. Dziękujemy również za wiele wartościowych opinii i pomysłów przesłanych drogą mailową, zgłoszonych telefonicznie czy w trakcie osobistych wizyt. W ramach prowadzonych prac nad diagnozą Bielska-Białej w marcu i kwietniu br. odbędą się spotkania branżowe dedykowane m.in. wybranym aspektom problematyki społecznej oraz lokalnej przedsiębiorczości. Całościowy raport ze spotkań, składający się na „Zintegrowaną diagnozę dla Miasta Bielska-Białej”, zostanie opracowany w czerwcu br.

Zdjęcia ze spotkań konsultacyjnych

20 lutego 2020 r.

Informujemy, że dzisiejsze spotkanie konsultacyjne ws. Strategii Rozwoju Bielska-Białej do roku 2030, które zaplanowane było na godzinę 18.00 w Domu Kultury w Wapienicy przy ul. Cieszyńskiej 398 zostało przeniesione do auli budynku B Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Cieszyńskiej 393 i rozpocznie się o godzinie 18.30.

 

17 lutego 2020 r.

W związku z rozwieszanymi na terenie Wapienicy banerami powiadamiającymi o mającym się odbyć 20 lutego o godzinie 18:00 w tamtejszym Domu Kultury spotkaniu w sprawie spalarni odpadów informujemy, że ich treść jest niezgodna z prawdą i wprowadza mieszkańców w błąd.
We wspomnianym terminie w Domu Kultury w Wapienicy odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Bielska-Białej do roku 2030.
Jeśli w przyszłości zostanie podjęta kierunkowa decyzja w sprawie budowy w Bielsku-Białej instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, sprawa na pewno będzie szeroko konsultowana z mieszkańcami miasta.

 

14 lutego 2020 r.

13 lutego 2020 r. w Hałcnowie, Lipniku i Straconce odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne, mające na celu poznanie problemów, oczekiwań oraz pomysłów mieszkańców Bielska-Białej, które pozwolą wyznaczyć kierunki rozwoju naszego miasta w perspektywie najbliższych 10 lat.

Uczestnicy aktywnie włączyli się w dyskusje o przyszłości Bielska-Białej. Zostało zgłoszonych wiele ciekawych opinii i pomysłów dotyczących miasta, które posłużą opracowaniu dokumentów strategicznych w modelu partycypacyjnym.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach.

 

29 stycznia 2020 r.

Rozpoczynają się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie przyszłych kierunków rozwoju Bielska-Białej.

W Bielsku-Białej przystąpiono do prac nad „Zintegrowaną diagnozą dla Miasta Bielska-Białej”. Dokument ten będzie obejmował analizę różnorodnych sfer działalności miasta m.in. społecznej, gospodarczej, środowiskowej czy też przestrzenno-technicznej. Opracowany materiał stanowić będzie podstawę do przygotowywania nowej strategii rozwoju miasta oraz innych dokumentów strategicznych.

Konieczność przeprowadzenia zintegrowanej diagnozy wynika przede wszystkim z potrzeby dobrego przygotowania się do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz w wymiarze formalnym z faktu kończących się w bieżącym roku okresów obowiązywania istotnych dokumentów strategicznych miasta, m.in. Strategii Rozwoju Bielska-Białej, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Zintegrowana diagnoza pozwoli zdefiniować obecne problemy, ale również tkwiące w mieście potencjały, wskaże potencjalne kierunki działań niezbędnych do podjęcia w kontekście najbliższej dekady.

Na podstawie zgromadzonych danych statystycznych powstanie ilościowy obraz sytuacji w mieście. Celem pogłębienia obrazu diagnozy zdecydowano, by ten proces został przeprowadzony w sposób uspołeczniony tzn. przy udziale mieszkańców miasta.

Przyszłość Bielska-Białej to przyszłość jego mieszkańców.

W celu zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o przyszłości Bielska-Białej zaplanowano organizację otwartych spotkań w różnych terminach i częściach miasta. W efekcie będą one stanowiły krok w kierunku stworzenia mechanizmów umożliwiających współdecydowanie przez mieszkańców o przyszłości ich miasta. Spotkania konsultacyjne mają na celu stworzenie platformy dyskusji z mieszkańcami o mieście, jego problemach i potencjałach, pojawiających się szansach, ale i dostrzeganych zagrożeniach. Informacje i opinie uzyskane od mieszkańców podczas spotkań zostaną poddane analizie oraz skonfrontowane z wiedzą ekspertów zewnętrznych i zebranymi danymi.

Zintegrowana diagnoza miasta oraz przyszła strategia rozwoju miasta w perspektywie 2030 roku powinna stać się efektem wspólnych działań wszystkich stron zaangażowanych w proces ich tworzenia tj. mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów i organizacji pozarządowych w taki sposób, by zaplanować optymalne działania niezbędne dla rozwoju miasta.

Terminy i miejsca spotkań z mieszkańcami.

Chcąc poznać jak najszersze spektrum opinii o Bielsku-Białej, Prezydent Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkania nt. szans, wyzwań i problemów przed którymi stoi miasto. W lutym br. odbędzie się dziewięć otwartych spotkań w następujących terminach i lokalizacjach:

13 lutego 2020 r.:

- Dom Kultury w Hałcnowie, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1

- Dom Kultury w Lipniku, ul. Podgórna 29

- Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Złoty Potok 7

20 lutego 2020 r.:

- Dom Kultury w Komorowicach, ul. Olimpijska 16

- Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Jana Sobieskiego 307A

- Dom Kultury w Wapienicy, ul. Cieszyńska 398

27 lutego 2020 r.:

- Dom Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125

- Stadion Miejski, ul. Tadeusza Rychlińskiego 21 (brama 1 lub 3, wejście VIP, sala konferencyjna)

- Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Sternicza 4

Wszystkie spotkania będą zaczynały się o godzinie 1800.

Miejsca spotkań zostały zaplanowane w taki sposób, by każdy mieszkaniec Bielska-Białej mógł wybrać najbardziej dogodną dla siebie lokalizację. Spotkania poprowadzą zewnętrzni eksperci pełniący funkcję moderatorów dyskusji, którzy zbierać będą opinie uczestników.

Ulotka informacyjna

Plakat informacyjny