Interwencja w sprawie akcji deratyzacyjnej w zakresie stosowania przepisów sanitarno-porządkowych

Podstawa prawna

  • Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 ze zm.)
  • Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin załatwienia sprawy

do 30 dni