Sporządzenie testamentu

Podstawa prawna

Art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).


Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego


Wymagane dokumenty:


dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu


Termin załatwienia sprawy:


niezwłocznie


Opłaty:


22 zł