Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej

" "

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii.

Całkowita wartość projektu:

15 156 250,00

Wartość dofinansowania:

14 398 437,50

Termin realizacji:

10.07.2020 r.– 30.04.2022 r.

 

CELE PROJEKTU

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności
energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej, co przyczyni się do:
- ograniczenia emisji zanieczyszczeń,
- zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną z tradycyjnego źródła, generującą zanieczyszczenie powietrza,
- podniesienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia strat przesyłowych, uniezależnienia się regionu od dostaw energii z  zewnętrznych źródeł,
- rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym podniesienia komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców,
- wzrostu świadomości na temat działań proekologicznych, oszczędzania i pozyskiwania energii
ze źródeł odnawialnych.

ZAKRES PROJEKTU

Projekt polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną
i elektryczną w domach jednorodzinnych, należących do mieszkańców Miasta Bielska-Białej, dzięki udzielonym przez Wnioskodawcę grantom. W projekcie przewidziano 1000 szt. instalacji OZE, w tym 610 szt instalacji fotowoltaicznych, 150 szt. instalacji kolektorów słonecznych oraz 110 szt. pomp ciepła do c.w.u. oraz 130 szt. pomp ciepła do c.o. lub c.o. i c.w.u.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w regionie, poprzez rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej energii odnawialnej. Pozwoli także na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym Miasta, poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10, oraz poprawę zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców.