Konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), § 6 pkt 1 i § 9 ust. 2 Uchwały nr XXIII/578/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz 7474) oraz Regulaminu w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 220, poz.3186) Prezydent Miasta Bielska-Białej postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Bielska-Białej, właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Bielska-Białej, Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządcy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie miasta Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji. 
Konsultacje polegają na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie pisemnej lub elektronicznej.

Konsultacje trwają od 21 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony pod niniejszym ogłoszeniem o konsultacjach, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
bgo@um.bielsko-biala.pl   lub pisemnie w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 5, pokój 404.
Informacji dotyczących przedmiotu konsultacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod nr tel. 33/ 47-01-270.

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Status
Zamknięte