Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców  Bielska-Białej w 2023 roku   

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Punkt nr 4 ul. Ks.Stojałowskiego 32

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie składa osobie udzielającej porady tj. adwokatowi bądź radcy prawnemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub doradcy obywatelskiemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą wstawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. – O języku migowym
i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc także poza punktem lub za pomocą teleporady.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu:

telefon

PORADA PRAWNA W PUNKCIE 

W przypadku udzielania porady prawnej osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie składa osobie udzielającej porady tj. adwokatowi bądź radcy prawnemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zapoznaje się z klauzula informacyjną RODO

POMOC PRAWNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą wstawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. – o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc także poza punktem.

Obowiązuje telefoniczna rejestracja wizyty, złożenie oświadczenia o którym mowa powyżej oraz przedstawienie prawnikowi zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

W myśl ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobom uprawnioną”
  o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 5. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także nieodpłatna mediację.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

NIEODPŁATNE PORADNICYWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania
i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Harmonogram pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

 

 

Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa_obywatelskiego_w_Miescie_Bielsko_Biala

  Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa

  Poradnictwo_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem