Rok 2017

PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE PRACE REMONTOWE:

Remonty kamienic prywatnych

a) Rozpoczęto remonty kamienic: 

Orkana 20 (finansowanie: środki własne oraz dotacja Miejskiego Konserwatora Zabytków)

kamienica

b) Kontynuowano remonty kamienic

 • Wzgórze 7
  Krzywe zdjęcie budynku
 • Rynek 14
  Rynek kamienica
 • Celna 2
  kamienica
 • Piwowarska 6
  kamienica
 • Schodowa 2
  kamienica z łososiową elewacją i pociągłymi oknami

c) Zakończono remonty kamienic:

 • Ludwika Waryńskiego 8 ( w zakresie dachu i elewacji)
  Kamienica na pochyłej ulicy
 • Cieszyńska 5 (finansowanie środki własne oraz dotacja Miejskiego Konserwatora Zabytków)
  kamienica z zieloną elewacją
 • Władysława Orkana 21/ Józefa Pankiewicza 4 (finansowanie: środki własne oraz dotacja Miejskiego Konserwatora Zabytków)
  kamienica z elegancką elewacją

 

KONTYNUOWANO PROGRAMY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS).

Projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w okresie od 01.10.2015r. do 30.09.2017r. Celem Projektu było wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bielsku-Białej.

W 2017 roku w Projekcie wzięło udział 116 osób. Wszyscy uczestnicy Projektu zostali objęci programem readaptacji społecznej i zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej przy ul. Piastowskiej 4 oraz przy ul. Milusińskich 6. Zorganizowano dla nich również 14 szkoleń zawodowych m. in.: kurs prawa jazdy kat. B, C, CE, kurs magazyniera
z obsługą wózka widłowego i wymianą butli, kurs umiejętności komputerowych ECDL, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem, Opiekuna osób starszych i dzieci, 25 godzinny praktyczny kurs prawa jazdy kat. CE, Grafiki Komputerowej, Obsługi Wózka widłowego i wymiany butli, Stylizacji i przedłużania paznokci, Operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, Spawacza TIG,MAG, Operatora Koparko – Ładowarki.113 osób zakończyło udział w Projekcie.

Wszystkim mieszkańcom miasta bezpłatnych porad udzielał Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach Projektu realizowano działania środowiskowe, których ważnym elementem są tzw. spotkania obywatelskie. Każde ze spotkań poświęcone było sprawom ważnym społecznie. W 2017 roku odbyło się ich łącznie 4.

Pracownik socjalny MOPS realizujący działania środowiskowe wraz z koalicjantami przygotował szereg wydarzeń i akcji, m. in.: „Uliczną Paradę Teatralną” „Festyn rodzinny na Grunwaldzkim”, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży”, „Święto Sąsiada”. Podjęte zostały również działania na rzecz osób starszych, mające na celu ich aktywizację
i integrację, m.in. poprzez udział w cyklicznych zajęciach organizowanych w ramach „Klubu Aktywnego Seniora”, dla kobiet i mężczyzn w wieku 60+ z osiedla Grunwaldzkiego. W ramach działań środowiskowych udzielane były bezpłatne porady prawne dla mieszkańców miasta.

Projekt „Zintegrowana animacja społeczna Bielsku-Białej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany
w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” oraz Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna Integracja, 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT. Okres realizacji projektu od 01.10.2017r. do 30.09.2020r.

Cel Projektu: wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej
9 zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych miasta Bielska-Białej, w tym 236 kobiet i 101 mężczyzn zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w okresie od października 2017r. do września 2020r. poprzez realizację 9 programów aktywności lokalnej na obszarach zdegradowanych.

Grupa docelowa to mieszkańcy osiedli znajdujących się w I i II strefie PROM tj.: Biała Śródmieście, Biała Wschód, Śródmieście Bielsko, Dolne i Górne Przedmieście, Beskidzkie, Wojska Polskiego, Złote Łany. Grupę docelową w szczególności stanowić będą osoby niepełnosprawne i dotknięte długotrwałą chorobą, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby bezrobotne (III profil pomocy), osoby nieaktywne zawodowo oraz otoczenie tych osób.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację 9 Programów Aktywności Lokalnej,
7 terytorialnych na obszarach zdegradowanych i 2 kategorialnych dla osób niepełnosprawnych i dla dzieci i młodzieży z w/w obszarów. 26 osób przystąpiło do Projektu, podpisując umowy przystąpienia do PAL, zostały objęte działaniami w formie doradztwa przez Animatora Społecznego, bądź Specjalistę ds. Integracji Społeczno - Zawodowej i skorzystały z usług aktywnej integracji w KIS (ul. Piastowska 4) lub CIS
(ul. Sempołowskiej 13), bądź usług Asystenta Osób Niepełnosprawnych, psychologa, zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji.