Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

Ogólny opis

Właściciele i władający, są zobowiązani zgłaszać właściwemu Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian.

Obowiązek ten nie dotyczy zmian  danych  objętych  ewidencją  gruntów i  budynków, wynikających
z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno -budowlanej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Romana Dmowskiego 6,
43-300 Bielsko-Biała

Wymagane dokumenty

Wypełniony przez podmiot ewidencyjny formularz zgłoszenia zmian danych ewidencyjnych dostępny na dole strony.

UWAGA:

Zgodnie z §  21 ust.1 rozporządzenie z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla osób fizycznych uwidacznia się WYŁĄCZNIE ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. Dokumenty (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis – uwierzytelniona kopia) stanowiące podstawę do dokonania aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków.
  2. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 

 

Jak i gdzie złożyć zgłoszenie

Wymagane dokumenty możesz:

  • dostarczyć do urzędu w systemie tradycyjnym – pocztą lub kurierem na adres:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, ul. Romana Dmowskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała

  • złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek–środa 7:30–15:30

czwartek 7:30–18:00

piątek 7:30–13:00

  • elektronicznie korzystając z platformy ePUAP (epuap.gov.pl).

 

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty bądź wskazania zwolnienia od opłaty skarbowej.

Terminy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w przypadku złożenia kompletnego uzasadnionego wniosku.

W przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych
lub uzyskania dodatkowych dowodów przeprowadzane jest postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji. Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w terminie do 1 miesiąca,
a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy. 

Opłata

Zgłoszenie jest wolne od opłat.

W przypadku dokonywania czynności urzędowej wymagana jest opłata skarbowa, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii
– w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji  wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach ul. Jagiellońska 25 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Uwaga: W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwaga

Informacje dotyczące numerów działek, nazwy obrębu można znaleźć na geoportalu

www.bielskobiala.giportal.pl

1_wniosek o zmianę danych ewidencyjnych_0.pdf

1_wniosek o zmianę danych ewidencyjnych_0.rtf