Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - art. 28 b.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Romana Dmowskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała

Wymagane Dokumenty

Wniosek inwestora lub projektanta

pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu /ewentualnie/.

Załączniki

2 egzemplarze propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawione na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Nieobligatoryjne dokumenty usprawniające przeprowadzenie narady koordynacyjnej (zalecane do załączenia):

  1. warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami;
  2. wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych wraz ze szkicem lub plik z projektem w formacie DXF (v. 2004 lub niższa);
  3. orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;
  4. pełnomocnictwo w oryginale lub odpis notarialny pełnomocnictwa;
  5. oryginał mapy opisanej w punkcie 1 (do wglądu).

 Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo– w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty bądź wskazania zwolnienia od opłaty skarbowej.

Opłata

Zgodnie z art. 40b ust. 1 pkt 6 oraz art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  - opłata za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu powinna zostać wniesiona przed naradą koordynacyjną. Stawki dotyczące koordynacji sieci zawiera tabela 16 (poz. 6), będąca załącznikiem do w/w ustawy.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin

nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.

Tryb odwoławczy

nie przysługuje (wydawany jest protokół, od którego nie przysługuje odwołanie).

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

 

Wnionek.pdf

Wniosek.rtf