Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz.647), ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.z 2018r. poz.646)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG:

  • Przejdź do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ZOBACZ TUTAJ
  • UWAGA! Od 30 kwietnia 2018 obowiązuje NOWY wzór formularza CEIDG-1 (wersja 1.8.8)
  • Formularz wniosku CEIDG-1 z załącznikami, instrukcja wypełniania tego wniosku oraz formularze ZUS: ZOBACZ TUTAJ
  • Ogólne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej: ZOBACZ TUTAJ
  • Ważne i przydatne komunikaty: ZOBACZ TUTAJ

Uwaga:

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, jednak nie krótszy niż 30 dni.

Data rozpoczęcia zawieszenia może być datą wsteczną, bieżącą lub przyszłą, powinna jednak uwzględniać stan faktyczny. Należy rozważyć, czy wskazana data zawieszenia nie koliduje z czynnościami wskazanymi lub planowanymi do wykonania przez przedsiębiorcę. W razie wątpliwości zaleca się skonsultowanie z urzędem skarbowym, ZUS lub KRUS.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w urzędzie gminy, organ gminy jest zobowiązany do przesłania tego wniosku przekształconego na formę elektroniczną do CEIDG - nie później niż nastepnego dnia roboczego.