Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek,
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania ustawowe (załącznik nr 28),
  • wykaz pojazdów samochodowych (załącznik nr 13),
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów,

Opłaty:

Opłata za wydanie:

  • zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy wynosi: 500 PLN,
  • wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku wynosi: 100 PLN.

Zaświadczenie wydawane jest na czas nieokreślony.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6, w godzinach pracy Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

Wniosek
Wniosek - zmiana pojazdów
Wniosek - wtórnik uprawnienia
Zał.13 - wykaz pojazdów
Wniosek - zmiana danych w zaświadczeniu
Wniosek - dodatkowe wypisy
Wniosek - wygaszenie
Zał.28 - ośw. o zamiarze zatrudniania kierowców