Platforma Integracji Usług Publicznych

 

Europejski fundusz rozwoju regionalnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"  

"Budowa Platformy Integracji Usług Publicznych" 

-    umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 02 czerwca 2010 r.,
-    całkowita wartość projektu: 574 854,30 PLN,
-    kwota dofinansowanie z EFRR: 423 577,18 PLN,
-    Rozpoczęcie realizacji: 14 marzec 2008 r.,
-    Zakończenie rzeczowe realizacji: 01 marzec 2011 r.
 
 Projekt dofinansowany w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Bezpośrednim celem projektu było zbudowanie Platformy Integracji Usług Publicznych czyli  efektywnej metody wymiany informacji między systemami teleinformatycznymi funkcjonującymi w administracji publicznej miasta Bielsko - Biała.  Integracja systemów polegała na stworzeniu adapterów do aplikacji wykorzystywanych w urzędach. Projekt swoim zakresem obejmował stworzenie i wdrożenie takich elementów jak: oprogramowanie integracyjne, system przepływów integracyjnych (BPEL), aplikacja urzędnika, aplikacja zarządzająca, moduł bezpieczeństwa, a także przeprowadzenie testów integracyjnych i systemowych.

Cele pośrednie projektu to przede wszystkim zautomatyzowanie procesów zachodzących pomiędzy systemami RISS i ESTIMA. Wynikiem osiągnięcia powyższego celu będzie skrócenie czasu procedowania spraw urzędowych, które będzie wynikało z braku potrzeby ustalania stanu faktycznego dotyczącego danych osobowych oraz innych nazw własnych. 

Platforma Integracji Usług Publicznych schematW trakcie realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki produktów:

- uruchomiono 13 aplikacji stanowiących adaptery dla systemów podlegających integracji, aplikacje urzędnicze oraz  
  oprogramowanie integracyjne,
- wdrożono1 kompleksowy system zarządzania w jednostkach publicznych,
- przeszkolono 22 osoby w zakresie obsługi informatycznych systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu mieszkańcy Bielska-Białej unikną uciążliwego osobistego przenoszenia kopii dokumentacji pomiędzy wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta. Zniknie część utrudnień, jakie pracownicy Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych jednostek organizacyjnych miasta musieli pokonywać z powodu nadmiaru niezsynchronizowanych narzędzi informatycznych, co przede wszystkim wydłużało czas załatwiania spraw i negatywnie oddziaływało na jakość obsługi interesantów.
Sprawy bielszczan, które wymagały dodatkowego nakładu pracy przy ręcznym wprowadzaniu danych w heterogenicznych systemach dziedzinowych, będą załatwiane szybciej dzięki automatycznemu przepływowi danych przez system PIUP. 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl