Konsultacje społeczne dotyczące 3 projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej, zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.3063.2018.GO z dnia 5 kwietnia 2018 r.
postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej w sprawie:

  1. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,
  2. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie
określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowadzona w okresie od 16 kwietnia 2018 r.
do 22 kwietnia 2018 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 28 kwietnia 2018 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta, właścicieli nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1289 ze zm.) położonych na terenie Miasta Bielska-Białej oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3,
pl. Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór
określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób
niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.   

Z up. PREZYDENTA MIASTA
-] Waldemar Jędrusiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Plik dźwiękowy

Formularz konsultacji

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku Białej nr 1

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku Białej nr 2

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku Białej nr 3

Protokół z konsultacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska Białej