Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.) oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publiczne-go w Bielsku-Białej.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 21 kwietnia 2016 r.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynek znajdujących się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Plac Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106), w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (Plac Opatrzności Bożej 18) a także przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@bielsko-biala.pl.

[ - ] PREZYDENT MIASTA
Jacek Krywult

Plik dźwiękowy

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Projekt uchwały

Komunikat