Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustanowienia pomników przyrody w Bielsku-Białej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustanowienia pomników przyrody w Bielsku-Białej i wprowadzenia zakazów właściwych dla tych obiektów.

Konsultacje prowadzone są stosownie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i będą trwały do dnia  4 marca 2016 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na stronie internetowej www.um.bielsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez organizacje pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: ochrona.srodowiska@um.bielsko.pl.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na wskazanym formularzu. W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne-pomniki przyrody”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
[-] Waldemar Jędrusiński
Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Projekt uchwały

Formularz zgłoszenia uwag