Opinia organu nadzoru dotycząca wniosku o rejestrację stowarzyszenia oraz nadzór nad stowarzyszeniami

Podstawa prawna

Art. 13 ust. 2 oraz art. 8 ust. 5 pkt.2 i art. 25-32 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017, poz. 210)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty

Załączniki:

  • wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
  • lista osób uczestniczących w zebraniu założycielskim, zawierająca podstawowe dane o osobach uczestniczących (dane dotyczą każdej osoby uczestniczącej w spotkaniu winny zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, własnoręczny podpis)
  • statut stowarzyszenia
  • protokół z wyboru komitetu założycielskiego
  • informacja o siedzibie stowarzyszenia
  • uchwały o powołaniu stowarzyszenia, o zatwierdzeniu statutu, o powołaniu komitetu założycielskiego

Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni.

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Wnioski organu nadzorującego kierowane są do Sądu Rejestrowego w przypadkach określonych w ustawie.