Zaświadczenie o prawie do głosowania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje, na wniosek złożony do dowolnie wybranego urzędu gminy, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów.

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, przesłać pocztą lub może go dostarczyć do urzędu osoba upoważniona do odbioru zaświadczenia. Z uwagi na fakt, iż zaświadczenie jest wydawane od ręki i może zostać odebrane wyłącznie w siedzibie urzędu, zalecane jest osobiste złożenie wniosku lub dostarczenie wniosku do urzędu przez osobę upoważnioną do odbioru zaświadczenia.

Odbiór wydanego zaświadczenia następuje przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym został on ujęty.

W przypadku zagubienia zaświadczenia o prawie do głosowania, urząd gminy nie wydaje jego duplikatu.

Opłaty

Nie pobiera się opłaty.

Uwagi

Zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

W wyborach uzupełniających do Senatu zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się tylko wyborcom stale zamieszkałym na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.