Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.3727.2014.GO z dnia 15 października 2014 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 17 do 23 października 2014 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, opublikowanie w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 24 do 28 października 2014 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na ww. formularzu.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Prezydenta Miast
[-] Lubomir Zawierucha
Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Formularz zgłaszania uwag

Protokół z konsultacji społecznych

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Zakres świadczonych usług

Galeria zdjęć