Projekty uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi (18-22 lutego 2013 r.)

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:

  • w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w całości stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawek tej opłaty,
  • w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawek tej opłaty ,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  • w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018”.

Konsultacje prowadzone są na podstawie  art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 12 do 17 lutego 2013 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 18 do 22 lutego 2013 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez organizacje pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na stosownym formularzu (wzór formularza w załączeniu). W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Z up. Prezydenta Miasta
Lubomir Zawierucha
Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Protokół z konsultacji

Uchwała metoda i stawka dla mieszanych

Uchwała metoda i stawka

Uchwała odliczenia dla Rodziny

Uchwała zmieniająca wzór deklaracji

Uchwała zmieniająca zakres usług

Wzór formularza

Załącznik do uchwały zmieniającej