Konsultacje społeczne w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:

  • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
    
Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 8 listopada 2012 r. do 15 listopada 2012 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 16 listopada 2012 r. do 21 listopada 2012 r.

W  ramach prowadzonych konsultacji organizacje pożytku publicznego będą mogły kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionych projektów uchwał na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym  formularzu. W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Plik dźwiękowy

Formularz DGO 1

Formularz DGO 2

Formularz konsultacji

Konsultacje ogłoszenie

Uchwała 1

Uchwała 2

Załącznik DGO 1A

Załącznik DGO 2A