Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych I ich części na terenie gminy Bielsko-Biała

Podstawa prawna

art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.  2013.594 ze zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. 2013. 1399 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wymagane dokumenty

dokumenty potwierdzające posiadanie: zaplecza technicznego i tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem, odpowiedniej kadry, współpracy z weterynarzem, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wypis z właściwego rejestru ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie przedsiębiorcy i jego pracowników o niekaralności z art. 35 i 37 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej

Termin załatwienia

zgodnie z KPA

Telefon kontaktowy

33 497 17 04

Data aktualizacji

12.03.2024 r.

Pliki do pobrania

Wniosek