Konsultacje projektu uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Bielsku-Białej

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

29 marca 2023 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Bielsku-Białej
Konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy zakresu objętego przedmiotem konsultacji.

Konsultacje trwają do 5 kwietnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zalozenia-liceum
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,84799,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zalozenia-liceum-ogolnoksztalcacego-specjalnego-w-bielsku-bia.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!