Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zaproszenia w roku 2016 do osiedlenia w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.) oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaproszenia w roku 2016 do osiedlenia w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Armenii, Republiki Azerberdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej - w celu osiedlenia na terenie miasta Bielska-Białej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii na temat projektu uchwały w sprawie zaproszenia w roku 2016 do osiedlenia w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Armenii, Republiki Azerberdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej - w celu osiedlenia na terenie miasta Bielska-Białej.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 28 października 2015 roku.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: wso@bielsko-biala.pl.

Prezydent Miasta
[-] Jacek Krywult

Plik dźwiękowy

Projekt uchwały

Komunikat