Konsultacje społeczne w sprawie gospodarowania odpadami (przedłużone do 14 grudnia 2012 r.)

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej uwzględniając wnioski mieszkańców Bielska-Białej zarządza przedłużenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedmiotowe konsultacje przedłuża się do dnia 14 grudnia 2012 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta oraz organizacje pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl lub w formie papierowej na adres:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Biuro ds. Gospodarki Odpadami
Pl. Ratuszowy 5
43-300 Bielsko-Biała

Prezydent Miasta
[-] Jacek Krywult

Plik dźwiękowy

Przedmiot konsultacji

Uchwała o stawce

Uchwała o zakresie usług za opłatę

Wzór formularza konsultacji