"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej" (I)

Europejski fundusz społeczny

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej od lipca do grudnia 2015 roku realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe.

Wartość ogółem projektu: 3 193 700,00 zł
Wartość kwalifikowana: 3 193 700,00 zł
Dofinansowanie z UE: 2 714 600,00 zł

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Bielsku-Białej jako bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r. poz.149 z póź. zm.), należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi identyfikacja potrzeb uczestnika (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowanie lub aktualizacja IPD. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.